Dimite Tetsuro Aikawa, presidente de Mitsubishi Motors

Dimite Tetsuro Aikawa, presidente de Mitsubishi Motors